Kret karta charakterystyk

Pobierz

Producent Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe Polin Sp.. Wcześniejsze wersje i aktualizacje niniejszego dokumentu utraciły ważność 8.1.2.. Poziomy DN(M)EL dla pracownikówdziałanie toksyczne na ludzi (wodorotlenek sodu) zatrucie inhalacyjne-stężenie toksyczne powyżej 1mg/m3 zatrucie drogą pokarmową-stężenie toksyczne 1÷3% roztwór(ph=13) działa żrąco i powoduje rozpływową martwicę przewodu pokarmowego, perforację błon śluzowych skażenie oczu-1÷2% roztwór uszkadza rogówkę i w ciągu 1-10 minut może …Produkt przeznaczony jest udrożniania rur i syfonów w instalacjach kanalizacyjnych.. Agent Max - Kostka toaletowa do WC FOREST RINGS PL.Karta charakterystyki według 1907/2006/WE (REACH), 2015/830/EU SEKCJA 8: KONTROLA NARAŻENIA/ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ (Ciąg dalszy) Wartości graniczne narażenia zawodowego należy kontrolować w odniesieniu do następujących substancji (Dz.U.. 200c): ≥ 12 temperatura topnienia/krzepnięcia - brak danych początkowa temperatura wrzenia i zakres temperatur wrzenia - brak danych temperatura zapłonu - brak danych szybkość parowania - brak danych palność …4 KARTA CHARAKTERYSTYKI Nazwa handlowa produktu: KOSTKA DO WC KRET FRESH POWER CITRUS FRESH strona 4/15 Kontakt ze skórą: Spłukać skórę pod strumieniem wody/prysznicem W przypadku wystąpienia niepoko- jących objawów skontaktować się z lekarzem..

Dane dotycz ące dostawcy karty charakterystyki.

KARTA CHARAKTERYSTYKI Nazwa handlowa produktu: kret BIO ŻEL WC z aktywatorem enzymatycznym strona 5/10 5 Wartość PNEC dla: Amidy, C8-18 (parzyste) i C18-nienasycone, N,N-bis (hydroksyetylo) Typ Dane szczegółowe przedziału medium Wartość PNEC Woda słodka 0,007 mg/l PNEC Woda morska 0,0007 mg/lDane dotyczące dostawcy karty charakterystyki: GLOBAL COSMED GROUP S.A. ul. Kuziennicza 15, 59-400 JAWOR Telefon (76) 870-30-31; Fax (76) 870-32-63 Nr statystyczny REGON -390339667 1.4.Produkt przeznaczony jest do udrożniania rur i syfonów w instalacjach kanalizacyjnych Nie stosować do instalacji aluminiowych!. Batalionów Chłopskich 120 c, 70-760 Szczecin Telefon: (91) 4614-002; fax: (91) 4615-772 Adres e-mail: 1.4.. Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki: GLOBAL COSMED GROUP S.A. ul. Kuziennicza 15, 59-400 JAWOR Telefon (76) 870-30-31; Fax (76) 870-32-63 Nr statystyczny REGON - 390339667Karta Charakterystyki Zgodna z Rozporządzeniem WE 1907/2006 (REACH) Data sporządzenia (nr wersji): 2020/01/29 (1) Aktualizacja (nr aktualizacji): Brak.. Mo że uwalnia ć niebezpieczne gazy (chlor)KARTA CHARAKTERYSTYKI Nazwa handlowa produktu: kret GRANULKI do udrożniania rur strona 4/8 7.2.wygląd - jednorodny żel bez zanieczyszczeń mechanicznych barwa - lekko słomkowa zapach - chloru próg zapachu- brak danych ph żelu ( w temp..

Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki Dystrybutor Nazwa lub nazwa handlowa AMTRA Sp.

2018 poz. 1286): Identyfikacja Wartości graniczne standardów jakości środowiskowejKarta charakterystyki według 1907/2006/WE (REACH), 2015/830/EU SEKCJA 7: POSTĘPOWANIE Z SUBSTANCJAMI I MIESZANINAMI ORAZ ICH MAGAZYNOWANIE (Ciąg dalszy)Karta Charakterystyki Cif Professional Cream Środki wymagane dla ochrony środowiska: Kontrola narażenia środowiska patrz podsekcja 8.2.. Po zamknięciu dopływu wody wlać około 100 ml żelu do syfonu kanalizacyjnego.. Numer telefonu alarmowego : (91) 4614-002 w godzinach pracy producenta 7-15 2.KARTA CHARAKTERYSTYKI Domestos 24H Plus zagęszczony płyn czyszcząco-dezynfekujący Pine Fresh SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja .. 1.3 Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki Unilever Polska Sp.. Kret żel do udrożniania rur karta charakterystyki produktu Sansed do usuwania Potasu wodorotlenek karta charakterystyki KCl 250 - Pol-Eko SANSED PROFESSIONAL UDROŻNIACZ __ Program certyfikacji wyrobów karta charakterystyki karta charakterystyki MSDS jax FG Penetrating Oil Aero.pdf Karta charakterystykiKRET granulki do udrożniania rur - Karta charakterystyki LUCEK płyn do mycia naczyń mętowy - Karta charakterystyki Ludwik ANTYPARA - Karta charakterystyki LUDWIK BALSAM płyn do mycia naczyń - Karta charakterystyki (aloesowy, lawendowy) LUDWIK płyn do mycia naczyń - Karta charakterystykiPRZYGOTOWANIE I STOSOWANIE..

z o.o. ul .Karta charakterystyki zgodna z rozporządzeniem (UE) nr 2015/830 Ajax Optimal 7 Cytryna Aktualizacja: 18/02/2017 Wersja 1.0 pl.

Pierwsze wydanie.. Rozpuszczalność, w wodzie: W pełni mieszalny Temperatura samozapłonu: rak dostępnych danych.1.3.. Wysoka zawartość aktywatora aluminiowego, który jest niezbędny do rozpoczęcia reakcji i utrzymania jej na wysokim poziomie skuteczności.Agent Max - ActiveColour kostka fala do wc Chlorine Power PL.. Kod: B- Strona 4 z 6 Gęstość względna: rak dostępnych danych.. Połknięcie (przewód pokarmowy): w razie spożycia, usunąć resztki produktu z jamy ustnej i dokładnieKarta Charakterystyki - Medi-Sept K. CH.. Kod: B- Strona 2 z 7 3.2 Mieszaniny Składnik / nazwa Identyfikatory % Klasyfikacja zgodna z (WE) 1272/2008 Kwas benzenosulfonowy, mono-C10-13-alkilo pochodne, sól sodowa CAS: 68411-30-3Superwydajne Granulki do udrożniania rur z ulepszoną formułą.. Nazwa: Chemiczna Spółdzielnia Inwalidów "ARA" Adres: ul.. Poziomy DN(M)EL Dane dla mieszaniny niedostępne.. Jerozolimskie 134 02-305 Warszawa POLSKA Adres e-mail osoby odpowiedzialnej za tą kartęKARTA CHARAKTERYSTYKI zgodna z Rozporządzeniem UE nr 830/2015 zmieniającym Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (REACH) H336 Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy.. Porady ogólne dotyczące higieny pracy: Należy przestrzegać ogólnych zasad higieny (BHP), uznawanych za powszechne dobre praktyki w miejscu pracy..

Adres Schonów 3, Sosnowiec, 41-200 Polska NIP PL6250009241 Telefon +48 32 294 41 00 E-mail Adres e-mail kompetentnej osoby odpowiedzialnej za kartę charakterystyki Nazwa AMTRA Sp.

Nie stosowa ć razem z innymi produktami (szczególnie z kwasami).. Działa drażniąco na skórę (H315).. Data sporządzenia: 22.10.2018 Wersja 1 CLP Karta charakterystyki Nr : D0319281 v9.0 Strona 3 z 13 Kontakt z okiem Zanieczyszczone oczy natychmiast płukać dużą ilością wody przez kilka minut, usunąć soczewki kontaktowe (jeśliARKUSZ SKŁADNIKÓW Wydanie: 4 Data aktualizacji 10.01.2014 1. zwroty wskazujące środki ostrożności: P210 Przechowywać z dala od źródeł ciepła, iskrzenia, otwartego ognia, gorących powierzchni.. Pozostawić na 15 - 30 minut.. Nie stosować do instalacji aluminiowej!. Przechowywać z dala odKARTA CHARAKTERYSTYKI wg zał..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt