Na rysunku przedstawiono różne rodzaje intruzji magmowych

Pobierz

Spośród kości czaszki widocznych na rysunku tylko jedna zachowuje odrębność i ruchomość.Na podstawie analizy tekstu uzupełnij poniższy schemat tak, aby poprawnie ilustrował regulację poziomu glukozy we krwi.. a) Na zamieszczonym rysunku lakkolit (lakolit) oznaczono numerem 1 / 2 / 3 / 4. b) Na zamieszczonym rysunku batolit oznaczono numerem 1 / 2 / 3 / 4.. Wyjaśnij, czym różni się magma od lawy - (1p) 2.. Zadanie 72*.. Są to powolne i bardzo długotrwałe pionowe ruchy wielkich obszarów kontynentalnych.Ruchy izostatyczne B. Proces ten obejmuje ogół zjawisk związanych z powstawaniem i krystalizacją intruzji magmowych wewnątrz skorupy ziemskiej.. Na podstawie tekstu rozpoznaj następstwo i rodzaj ruchu Ziemi (obrotowy, obiegowy).. Źródło: Pixabay License, dostępny w internecie: rysunku przedstawiono wybrane rodzaje intruzji magmowych.. Zadanie 16 ( 0 - 2 pkt.. Wyjaśnij, co to jest " intruzja magmowa" - (1p) 3. Podaj nazwy przedstawionych na rysunku intruzji.. a) Kiedy w Polsce jest dzień i niestety musisz iść do szkoły, Twój przyjaciel w Stanach .. W każdym zdaniu zaznacz poprawną odpowiedź (wyraźnie podkreśl lub otocz kółkiem właściwe cyfry).. Objaśnij sposób powstania zaznaczonych naMatura z geografii 2016 poziom rozszerzony - arkusz i odpowiedzi.. Zróżnicowanie głębokości trzęsień ziemi w Andach jest skutkiem A. kolizji dwóch płyt kontynentalnych.a) Zamarzanie wsiąkającej w szczeliny skalne wody może doprowadzić do (rozpuszczania skał i powstawania nacieków / łuszczenia się skał i powstawania ostańców / rozpadu blokowego skał i powstawania gołoborzy)..

(7pkt) Rysunek przedstawia różne typy intruzji magmowych.

Zadanie 1.. (1 pkt) Przewodzenie impulsów nerwowych odbywa się zawsze w jednym kierunku - od dendrytów do neurytu (aksonu).. Stacja A leży na zwrotniku Koziorożca, gdzie występują zstępujące ruchy powietrza, przez co opady są niewielkie .i wyjaśnia rodzaje metamorfizmu na schemacie różne rodza-je intruzji magmowych - porównuje i charakteryzuje różne ro-dzaje intruzji magmowych (batolit, lakolit, dajka, sill, lopolit, ksenolit) - wykazuje znaczenie gospodarcze pro-cesów plutonicznych i metamorficz-nychMiejsca wydobycia: Katowice, Tarnobrzeg, Bełchatów, Inowrocław, Głogów, Turoszów, Bogdanka, Konin Zadanie 63*.. Uzupełnij poniższą tabelę, wpisując nazwy obu narządów oraz nazwy odpowiednich związków chemicznych, które przez te narządy są wydalane.Na rysunku przedstawiono rozmieszczenie ognisk trzęsień ziemi położonych na różnych głębokościach w Andach.. Zaznacz poprawne dokończenie zdania.. Rysunek A przedstawia komórki przewodzące wodę wraz z solami mineralnymi, a rysunek B komórki przewodzące związki organiczne wytworzone w procesie fotosyntezy.. Maksymalna liczba punktów do uzyskania to 60.Zadanie wykonaj na podstawie rysunku, na którym przedstawiono tzw. pacyficzny pierścień ognia - strefę występowania czynnych wulkanów na obrzeżach Oceanu Spokojnego (strona I barwnego materiału źródłowego)..

Jeden z rodzajów intruzji magmowych.

Powstają zazwyczaj podczas ruchów górotwórczych lub tuż po ich ustaniu.. Zadanie 20.. W objaśnieniach pod przekrojem:Zadanie 2.. Największe batolity zajmują powierzchnie rzędu setek tysięcy km2.Podstawowe typy intruzji i ich stosunek do skał otoczenia: lakkolit, apofiza (niewielka żyła w otoczeniu większego ciała magmowego), batolit, dajka, sill, żyła kominowa, lopolitmagma strop intruzje niezgodne intruzje zgodne typy intruzji magmatycznych intruzje magmatyczne korozja magmowa intruzje kimberlitbrak etapu erozji pomiędzy powstaniem intruzji, a sedymentacją serii osadowej na odsłoniętej powierzchni skał magmowych intruzji.. Przykładem największych intruzji są batolity.. Podaj nazwy odcinków kręgosłupa, do których należy każdy z kręgów oraz uzasadnij, .. Na rysunku przedstawiono budowę czaszki człowieka.. Podstawowe typy intruzji to: * Batolity - olbrzymie intruzje magmowe typu niezgodnego, których dno jest nierozpoznawane dla badań geologicznych.. Igła kompasu znajdującego się w punkcieAustawi się tak jak na rysunkuIIBIVCIIDIVPółnocny (niebieski Odpowiedź na zadanie z Spotkania z fizyką 3 i 4Test 8 Zadanie 1( 0-6) Na Rysunku Przedstawiono Różne Rodzaje - ID:5e07b46fec879.. )Występowanie w okolicach Krzeszowic skał magmowych świadczy o występowaniu na tym terenie permskich intruzji.. Na rysunku przedstawiono schematycznie trzy neurony (A, B i C).Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Poznaniu Materiał ćwiczeniowy z geografii Poziom rozszerzony 2 Zadania od 1. do 8. wykonaj na podstawie załączonej barwnej mapy przedstawiającej Park Krajobrazowy Chełmy..

... Na ilustracji przedstawiono różne rodzaje piór.

(lpkt) Obejmuje krzepnięcie magmy w skorupie ziemskiej oraz przemiany skał z nią sąsiadujących.. b) Sudety jako góry zrębowe powstały w wyniku (ruchów epeirogenicznych / intruzji magmowych / ruchów tektonicznych).. KEN Poznań Ćwiczenia na fakultet 2011/12 06.. (Intruzja to wdarcie się magmy we wcześniej istniejące skały, najczęściej osadowe.. a) Wyjaśnij, podając dwa argumenty, dlaczego opady w stacji A są mniejsze niż opady w stacji B, mimo że obie stacje leżą nad morzem.. Skał takich brak na rysunku, wobec czego musiały zostać usunięte przez erozję), 2.. Matura z geografii 2016 poziom rozszerzony odbyła się 13 maja 2016 roku o godzinie 14:00.. Proces ten obejmuje ogół zjawisk związanych z powstawaniem i krystalizacją intruzji magmowych wewnątrz skorupy ziemskiej.. Na podstawie: W. Mizerski, Kontynenty w ruchu, Warszawa 1986, s. 126.. Wyjaśnij, dlaczego nie jest otoczona innymi skałami.. Korzystając z rysunku i innych źródeł informacji wykonaj zadania: 1.. Procesy związane z powstawaniem i przemianą magmy, jej przemieszczaniem i krystalizacją noszą nazwę magmatyzmu.Na fotografii przedstawiono jedną z intruzji magmowych, która znajduje się w Meksyku.. Są to powolne i bardzo długotrwałe pionowe ruchy wielkich obszarów kontynentalnych.V Plutonizm i wulkanizm.. (1 pkt) Na rysunku przedstawiono uproszczony przekrój przez grzbiet Połoniny Wetlińskiej..

Przykładem największych intruzji są batolity.

Zjawiska plutonizmu i wulkanizmu są wynikiem obecności pod ziemią magmy, czyli upłynnionych skał w warunkach wysokiej temperatury, wynoszącej nawet do 1000°C (z reguły 700-900°C).. Na podstawie przekroju geologicznego i własnej wiedzy podaj, które z warstw oznaczonych literami A, B są mniej odporne na wietrzenie.Rysunki A, B i C przedstawiają trzy różne rodzaje kręgów kręgosłupa człowieka.. Rysunek A przedstawia rurki sitowe wraz z komórkami towarzyszącymi, natomiast rysunek B różne rodzaje naczyń.. Na napisanie poziomu rozszerzonego maturzyści mieli 180 minut, czyli standardowe 3 godziny.. Wyjaśnij, uwzględniając mechanizm ruchu płyt litosfery, dlaczego na obrzeżach Oceanu Spokojnego występuje czynny wulkanizm.Na rysunkach przedstawiono dwa narządy, które biorą udział w wydalaniu z organizmu człowieka zbędnych lub szkodliwych produktów przemiany materii.. (2 pkt) W kamieniołomach znajdujących się w miejscach intruzji magmowych eksploatowane są: A. dolomity, porfiry, kreda pisząca.. Przyporządkuj rodzaj piór (A-D) do ich funkcji (I-III).. Wyjaśnij, znaczenie terminu intruzja magmowa i napisz, jaki wpływ na ich występowanie na tym terenie miała orogeneza hercyńska.. Podaj funkcję pióra nr 1 1.- zna elementy wulkanu oraz typy wulkanów, potrafi przedstawić je na rysunku, - zna i potrafi narysować batolit i lakolit, - zna przyczyny metamorfizmu oraz jego skutki, - zna terminy: izostazja i procesy lądotwórcze oraz potrafi wyjaśnić ich przyczyny - zna rodzaje fałdów i umie je przedstawić na rysunku, Uczeń: Rysunek przedstawia dzienny, pozorny ruch Słońca w różnych porach roku wPoniżej przedstawiono nazwy różnych rodzajów piór ptaków oraz ich funkcje.. (2 pkt) Oceń prawdziwość stwierdzeń odnoszących się do terenu przedstawionego na mapie, wpisując obok kaŜdego z nich P (zdanie prawdziwe) lub F (zdanie fałszywe).Na rysunku przedstawiono obwód elektryczny.. B. piaskowce, melafiry, wapienie.i funkcje przedstawionej na rysunku tkanki..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt