Globalizacja szanse i zagrożenia karta pracy

Pobierz

Uzupełnij tabel ę. Ka żdemu opisowi przyporz ądkuj wła ściw ą nazw ę płaszczyzny globalizacji.. Rozwijała się wtedy również technologia, co zostało określone mianem rewolucji naukowo-technicznej.Wskazane zostaną szanse i zagrożenia, jakie niesie ze sobą globalizacja.. Temat: Stany Zjednoczone demokratycznym supermocarstwem.. Przypomina, że w styczniu tego roku Parlament Europejski analizował działalność Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji i wezwał do .Karta pracy nr 4. download Reklamacja .. Opis Płaszczyzna globalizacji Rezerwacja przez Internet biletów lotniczych zwi ązanych z wakacyjnym wyjazdem na Bahamy.. Globalizacja tworzy nie tylko miejsca pracy w .Globalizacja - szanse i zagrożenia: a. szanse: alterglobaliści ( zwolennicy globalizacji, ale nie z dominującą rolą polityki i biznesu.. Globalizacja to termin, który bez wątpienia zrobił błyskotliwą "karierę" w ostatnich latach.. Chcą globalizacji w oparciu o sieć ruchów społecznych) - brak barier handlowych- spadek cen, rozwój gospodarki, - swobodny transfer nowoczesnych technologii- podniesienie poziomu wykształcenia,Kryńska E., Globalizacja a rynek pracy [w:] Zarządzanie zasobami ludzkimi w warunkach nowej gospodarki pod red. Z. Wiśniewskiego i A. Pocztowskiego, Kraków 2004.. Słowo globalizacja dość często bywa zastępowane takimi terminami jak internacjonalizacja, integracja społeczna czy transnacjonalizacja gospodarki.Scenariusz lekcji "Współczesna demokracja - problemy i zagrożenia" - karta pracy 3, plik: scenariusz-lekcji-wspolczesna-demokracja-problemy-i-zagrozenia-karta-pracy-3.doc (application/msword) W centrum uwagi ZRGlobalizacja niesie za sobą wiele szans i korzyści..

Temat: Globalizacja- szanse i zagrożenia.

Globalizacja zapewnia korzyści wynikające przede wszystkim z rozszerzania skali produkcji i przedłużania cykli życia produktów.Globalizacja - pozytywne i negatywne skutki.. Przypomina, że w styczniu tego roku Parlament Europejski analizował działalność Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji i wezwał do usprawnienia tej instytucji.. Bez zbliżenia tych mechanizmów globalizacja nie zostałaby zapocząt-kowana, zarazem jednak bez globalizacji niemożliwe byłoby ukształtowanieNa podstawie przeczytanych tekstów, własnej wiedzy i orientacji będziecie oceniać szanse i zagrożenia, jakie niosą ze sobą znane wam przejawy globalizacji.. Globalizacja dotyczy procesów i zjawisk ekonomicznych, politycznych, społecznych, środowiskowych oraz demograficznych.. Mimo że termin ten jest różnorodnie rozumian y, to z pewnością jestGlobalizacja wady i zalety.. Przyczyny i skutki.. Podzielcie się na trzy grupy: 1/3 to obrońcy, 1/3 to oskarżyciele i 1/3 to sędziowie, którzy wydadzą werdykt po wysłuchaniu obu stron.Globalizacja to wzrost współzależności państw, firm oraz ludzi w skali świata..

Karta pracy Gospodarka globalna 1.

Handel ludźmi Krytycy globalizacjiGlobalizacja - szanse i zagrożenia.. Post ęp oddziałuje na proces globalizacji poprzez tworzenie osi ągni ęć technicznych, które z kolei słu żąTemat: Globalizacja.. Najprostsza definicja globalizacji brzmi: "Globalizacja to grupa czynników prowadzących do upodobnienia się różnych regionów na Ziemi podGlobalizacja: szanse i zagrożenia.. b) Łączenie si ę i przenikanie systemów gospodarczych, a tak że ujednolicanie upodoba ń iokreślili korzyści i zagrożenia jakie wynikają z globalizacji oraz wskazali silne i słabe strony polskiej gospodarki (czynniki przyciągające i odpychające potencjalnych inwestorów) w procesie włączania się do gospodarki globalnej.. Współcześnie globalizacja jest szczególnie szybka i intensywna.. Zwi ązek globalizacji z post ępem nauki, techniki i organizacji jest oczywisty.. Po zakończeniu pracy, poproś przedstawicieli grup o prezentację wyników.Temat: Globalizacja.. W literaturze ekonomicznej i politologicznej pojęcia tego używa się zarówno dla pewnych procesów i zjawisk politycznych, socjologicznych, jak również efektów tych procesów.. Globalizacja jest terminem dość wieloznacznym.. Sięgając do najnowszej literatury socjologicznej, politologicznej i filozoficznej będziemy starali się znaleźć odpowiedzi na następujące pytania: czy globalizacja jest rzeczywista, do kiedy trwa, co jest .Globalizacja tworzy nowe miejsca pracy, ale może też powodować ich utratę - informuje w najnowszej publikacji Biuro Prasowe Parlamentu Europejskiego..

Karta pracy Zadanie 1.

Brak jest powszechnie .UE a globalizacja - szanse i zagrożenia Przeczytasz w 3 min • 20/Czerwiec/2020 (10:36) Globalizacja tworzy nowe miejsca pracy, ale może też powodować ich utratę - informuje w najnowszej publikacji Biuro Prasowe Parlamentu Europejskiego.. Porębski L., Rewolucja informacyjna jako źródło nowych podziałów społecznych [w:] Globalopolis.. Wykonaj polecenia na podstawie tekstu źródłowego.. Nało żenie przez ONZ sankcji na Iran w zwi ązku zGlobalizacja - szanse i zagrożenia 11 "Warunkiem globalizacji a jednocześnie jej skutkami jest ujednolicenie me-chanizmów ekonomicznych funkcjonowania rynków narodowych i międzynaro-dowych.. GLOBALIZACJA Argumenty za Argumenty przeciw 7.Globalizacja s twarza zarówno zagrożenia, jak i szanse dla wszystkich z na s, którzy uczestniczą w tym procesie 203. wtorek, 9 czerwca 2009.. Wielu ekspertów zwraca uwagę, że tak naprawdę nie możemy przewidzieć skutków globalizacji, ponieważ jest to zjawisko, które jest stosunkowo nowe, zwłaszcza współczesnym nasileniu.Kronika pracy "M four B Połoniny" Dziewczęta z M four B POŁONINY.. karta-pracy-stany-zjednoczone-supermocarstwem.. W trakcie lekcji poznaliśmy różne stanowiska, poglądy, fakty na temat procesu globalizacji.. Seminarium będzie poświęcone zjawisku globalizacji i teoriom je opisującym..

Karta pracy nr 4 ...

Szanse i zagrożenia kwalifikuje się do czynników wewnętrznych, na które właściciel firmy maTermin globalizacja Globalizacja odnosi się do gospodarki, polityki i życia społeczno -kulturalnego.. Omówiłyśmy również zagadnienia związane z inwestycjami zagranicznymi w Polsce oraz czynniki .Zagrożenia globalizacji rozwój ponadnarodowej przestępczości zorganizowanej pranie brudnych pieniędzy podrabianie towarów przemyt migrantów handel narkotykami Kłusownictwo i nielegalny handel Może doprowadzić do wyginięcia gatunków zagrożonych.. Globalizacj ą nazywamy: a) Gał ąź gospodarki, obejmuj ącą polowy organizmów naturalnie wyst ępuj ących w oceanach, morzach, jeziorach i rzekach.. Reagowanie na globalizację tak, aby jak najbardziej na niej .Obszarami globalizacji są finanse, rynki, strategie konkurencyjne, technologia, badania i rozwój wiedzy, modele konsumpcji i style życia, regulacje prawne, a także obraz ujednoliconego świata.. .,,Wirtualny świat- szanse i zagrożenia" .. długopisy, markery, karty pracy z historyjkami, karta pracy z niedokończonymi zdaniami, test dotyczący uzależnienia od Internetu wg.. Uczniowie uzupełniają analizę SWOT (karta pracy nr 2).. Jej wpływ obserwujemy we wszystkich formach działalności ludzkiej na świecie.. Wszystkie aspekty globalizacji są ze sobą powiązane i przenikają się.Nauczyciel zwraca uwagę, że szanse związane z globalizacją oraz mocne strony Polski mają oddźwięk pozytywny, a słabe strony i zagrożenia charakter negatywny.. Karta pracy Zadanie 1.. Kosmiczna wioska szanse i zagrożenia pod red. R. Borkowskiego, Warszawa 2003.Kartkówka lub karta pracy: Analiza SWOT do wykorzystania w technikum agrobiznesu.. Każdy miliard z eksportu z UE wspiera średnio około 13 000 miejsc pracy w Unii.. Karolina Walczak kl.IIe.. Przyczyny i skutki.. Wyjaśnienie pojęcia: "globalizacja".. Na wstępie nauczyciel zapoznaje uczniów z tematem i celami zajęć.UE a globalizacja - szanse i zagrożenia.. Pobierz (pdf, 275,0 KB) Podgląd treści..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt