Uczeń rysuje wykres funkcji liniowej korzystając z jej wzoru

Pobierz

Dla mamy: Czyli do wykresu funkcji należy punkt o współrzędnych .. Własność: monotoniczność funkcji liniowej.. Rozwiązanie: Obliczamy współrzędne dwóch dowolnych punktów przez które przechodzi nasza prosta.. Uczeń oblicza ze wzoru wartość funkcji dla danego argumentu.. Uczeń: 6. wyznacza wzór funkcji liniowej na podstawie informacji o funkcji lub o jej wykresie; 7. interpretuje współczynniki występujące we wzorze funkcji liniowej; 8. szkicuje wykres funkcji kwadratowej, korzystając z jej wzoru; 9. wyznacza wzór funkcji kwadratowej na podstawie pewnych informacji o tej funkcji lub o jej .3) rysuje wykres funkcji liniowej, korzystając z jej wzoru; 4) wyznacza wzór funkcji liniowej na podstawie informacji o funkcji lub o jej wykresie; 5) interpretuje współczynniki występujące we wzorze funkcji liniowej; 6) wykorzystuje własności funkcji liniowej (…) do interpretacji zagadnień geometrycznych, fizycznych itp. (także2 12. interpretuje współczynniki występujące we wzorze funkcji liniowej i kwadratowej w postaci kanonicznej, ogólnej lub iloczynowej.. FUNKCJA LINIOWA Uczeń otrzymuje ocenę dopuszczającą lub dostateczną, jeśli: rozpoznaje funkcję liniową na podstawie wzoru lub wykresu, podaje przykłady funkcji liniowych opisujących sytuacje z życia codziennego, rysuje wykres funkcji liniowej danej wzorem, oblicza wartość funkcji liniowej dlaFeb 1, 2022FUNKCJA LINIOWA Uczeń otrzymuje ocenę dopuszczającą, jeśli: ..

Uczeń rysuje wykres funkcji liniowej, korzystając z jej wzoru; 4.6.

rysuje wykres funkcji przedziałami liniowej i omawia jej własności4) na podstawie wykresu funkcji y = f(x) szkicuje wykresy funkcji y = f (x + a), y = f (x) + a, y = -f (x), y = f(-x); 5) rysuje wykres funkcji liniowej, korzystając z jej wzoru; 6) wyznacza wzór funkcji liniowej na pod sta wie informacji o funk-cji lub o jej wy kresie; 7) interpretuje współczynniki wy-stępujące we wzo rze funkcji li .uczeń: − rysuje wykres funkcji liniowej, korzystając z jej wzoru − wyznacza współrzędne punktów przecięcia z osiami układu współrzędnych prostej danej równaniem kierunkowym − interpretuje współczynniki występujące we wzorze funkcji liniowej, wskazując funkcje liniowe, których wykresy są prostymi równoległymi − określa monotoniczność funkcji …5) rysuje wykres funkcji liniowej, korzystając z jej wzoru; 6) wyznacza wzór funkcji liniowej na pod sta wie informacji o funk-cji lub o jej wy kresie; 7) interpretuje współczynniki wy-stępujące we wzo rze funkcji li-niowej; 8) szkicuje wykres funkcji kwadra-towej, ko rzy staj ą c z jej wzoru; 9) wyznacza wzór funkcji kwadra-towej na .5. rysuje wykres funkcji liniowej, korzystając z jej wzoru; 6. wyznacza wzór funkcji liniowej na podstawie informacji o funkcji lub o jej wykresie; 7. interpretuje współczynniki występujące we wzorze funkcji liniowej; 8. szkicuje wykres funkcji kwadratowej, korzystając z jej wzoru; 9.Uczeń: − rysuje wykres funkcji liczbowej określonej prostym wzorem ..

14. szkicuje wykres funkcji kwadratowej korzystając z jej wzoru.

rysuje wykres funkcji liniowej, korzystając z jej wzoru; (0) .. (0) 6. szkicuje wykres funkcji kwadratowej, korzystając z jej wzoru; (0) 2. odczytuje z wykresu niektóre własności funkcji (miejsca zerowe, maksymalne przedziały, w których funkcja rośnie, maleje, ma .odczytuje z wykresu niektóre własności funkcji (miejsca zerowe, maksymalne przedziały, w których funkcja rośnie, maleje, ma stały znak, punkty, w których funkcja przyjmuje w danym przedziale wartość największą lub najmniejszą); rysuje wykres funkcji liniowej, korzystając z jej wzoru; wyznacza wzór funkcji liniowej na podstawie .4) na podstawie wykresu funkcji y=f(x) szkicuje wykresy funkcji y=f(x+a), y=f(x)+a, y=-f(x), y=f(-x); 5) rysuje wykres funkcji liniowej, korzystając z jej wzoru; 6) wyznacza wzór funkcji liniowej na podstawie informacji o funkcji lub o jej wykresie; 7) interpretuje współczynniki występujące we wzorze funkcji liniowej;3.. O funkcji kwadratowej w zadaniach słów kilka i więcej - 2.02 .uczeń otrzymuje ocenę dopuszczającą, jeśli: rozpoznaje funkcję liniową na podstawie wzoru lub wykresu rysuje wykres funkcji liniowej danej wz orem oblicza wartość funkcji liniowej dla danego argumentu i odwrotnie wyznacza miejsce zerowe funkcji liniowej interpretuje współczynniki ze wzoru funkcji liniowej wyznacza algebraicznie oraz …Uczeń używa prostych, dobrze znanych obiektów matematycznych..

Narysuj wykres funkcji liniowej .

Bobiński Z., Nodzyński P., Uscki M., Koło matematyczne w gimnazjum, Wydawnictwo AKSJOMAT, Toruń 2010,Założenia programowe: Uczeń wyznacza wzór funkcji liniowej na podstawie informacji o funkcji lub o jej wykresie.• stosuje warunek równoległości i prostopadłości prostych • wyznacza wzór funkcji liniowej, której wykres przechodzi przez dany punkt i jest równoległy do wykresu danej funkcji liniowej • wyznacza wzór funkcji liniowej, której wykres przechodzi przez dany punkt i jest prostopadły do wykresu danej funkcji liniowej • rozwiązuje układ równań …Prowadź lekcje dla tysięcy uczniów; Zmieniaj z nami system edukacji; Spełniaj maturalne marzenia; .. Wszystko o funkcji kwadratowej (jeden z działów, które musisz znać jeśli na poważnie myślisz o maturze).. Teraz możemy zaznaczyć punkty w układzie współrzędnych i .Posługuje się poznanymi metodami rozwiązywania równań do obliczenia, dla jakiego argumentu funkcja przyjmuje daną wartość; 4.5. .. Do czego i komu potrzebne są wzory Viete'a?. rysuje wykres funkcji liniowej, korzystając z jej wzoru; 6) wyznacza wzór funkcji liniowej na podstawie informacji o funkcji lub o jej .FUNKCJA LINIOWA Poziom (K) lub (P) Uczeń otrzymuje ocenę dopuszczającą lub dostateczną, jeśli: rozpoznaje funkcję liniową na podstawie wzoru lub wykresu; rysuje wykres funkcji liniowej danej wzorem; oblicza wartość funkcji liniowej dla danego argumentu i odwrotnie; wyznacza miejsce zerowe funkcji liniowej;Funkcje..

15. szkicuje wykres funkcji x a f x() dla danego a.

Uczeń wyznacza wzór funkcji liniowej na podstawie .W materiale omówimy różne własności funkcji liniowej, korzystając z jej wzoru oraz wykresu.. stała, gdy a = 0.. Funkcja liniowa określona wzorem f x = a x + b jest: rosnąca, gdy a > 0, RBNMH1Zh50X0T.. Uczeń rysuje wykres funkcji liniowej, korzystając z jej wzoru; 4.6. rysuje wykres funkcji liniowej, korzystając z jej wzoru; 5. wyznacza wzór funkcji liniowej na podstawie informacji o funkcji lub o jej wykresie; Proponowana literatura: 1. malejąca, gdy a < 0, RV1cMyUMI7tcM.. Posługuje się poznanymi metodami rozwiązywania równań do obliczenia, dla jakiego argumentu funkcja przyjmuje daną wartość; 4.5.. 13. wyznacza wartość najmniejszą i wartość największą funkcji kwadratowej w przedziale domkniętym.. 7 − .Rysuje pary figur symetrycznych; 17) rozpoznaje figury, które mają oś symetrii, i figury, które mają środek symetrii.. Ucze@: 5) rysuje wykres funkcji liniowej, korzystając z jej wzoruF 6) wyznacza wzór funkcji liniowej na podstawie informacji o funkcji lub o jej wykresieF 7) interpretuje współczynniki występujące we wzorze funkcji liniowejF LEKCJA NR 1 TEMAT: O czym mówią współczynniki funkcji liniowej?. Funkcje.. Celuczeń rozpoznaje funkcję liniową na podstawie wzoru lub wykresu rysuje wykres funkcji liniowej danej wzorem oblicza wartość funkcji liniowej dla danego argumentu wyznacza miejsce zerowe funkcji liniowej oblicza współczynnik kierunkowy prostej, jeśli ma dane współrzędne dwóch punktów należących do tej prostej wyznacza algebraicznie …uczeń otrzymuje stopień dopuszczający lub dostateczny, jeśli: • rozpoznaje funkcję liniową na podstawie wzoru lub wykresu • rysuje wykres funkcji liniowej danej konkretnym wzorem • oblicza wartość funkcji liniowej dla danego argumentu i odwrotnie • wyznacza miejsce zerowe funkcji liniowej • oblicza współczynnik kierunkowy prostej, jeśli ma …4..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt