Sprawozdanie ze stażu nauczyciela stażysty wzór

Pobierz

Nauczyciel stażysta przedkłada dyrektorowi szkoły projekt planu rozwoju zawodowego w terminie 20 dni od dnia rozpoczęcia zajęć.. TEMAT NUMERU Zatrudnianie nauczycieli bez kwalifikacji i osób niebędących nauczycielami - wskazówki dla pracodawcy.. Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego w plikach do pobrania na grupie FbSprawozdanie z realizacji stażu na nauczyciela mianowanego Edyta Podrażka SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI STAŻU NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO - JĘZYK POLSKI Dominika Barszcz Sprawozdanie z zajęć dydaktyczno- wyrównawczych z języka polskiego realizowanych w formie indywidualnej.SPRAWOZDANIE z realizacji działań nauczyciela w odniesieniu do wszystkich kryteriów określonych w rozporządzeniu Nauczyciel stażysta Kryteria oceny pracy określone w §.2 ust.1 rozporządzenia Przykładowe propozycje wskaźników1 Informacje o realizacji wskaźników I. Poprawność merytoryczna i metodyczna prowadzonych zajęć dydaktyczno-2020 r.Wzór 38.. Przepisy regulujące zapisy dotyczące awansu (Ustawa Karta Nauczyciela, rozdział 3a, czy akt wykonawczy jakim jest rozporządzenie) nigdzie nie zawierają informacji o tym, iż sprawozdanie ma być sporządzone zgodnie z rozporządzeniem.stażu na kolejny stopień awansu zawodowego nauczycieli.Art.. Bielsko BiałaUzyskane efekty.awans zawodowy nauczyciela sprawozdanie ze stażu staż nauczyciela Powiązane porady i dokumenty Otwarcie stażu na mianowanego po uzyskaniu stopnia nauczyciela kontraktowego z mocy prawaTECZKA NAUCZYCIELA STAŻYSTY • Dokumenty • pliki użytkownika tylkojaa2 przechowywane w serwisie Chomikuj.pl • ARKUSZ OBSERWACJI .SPRAWOZDANIE Z PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO Nauczyciel stażysta: mgr ?.

Opiekun stażu: mgr ???

ze środowiskiem uczniów (§6 ust.. 8.Po zakończeniu stażu nauczyciel składa dyrektorowi szkoły sprawozdanie z realizacji planu, sprawozdanie to ma uwzględniać efekty jego realizacji dla nauczyciela i szkoły, nauczyciel ma na złożenie sprawozdania 7 dni.. Wprawdzie forma sprawozdania jest dowolna, ale wskazane jest, aby była zbieżna z formą planu rozwoju zawodowego .Aneks do planu rozwoju zawodowego został napisany ze względu na zmianę miejsca pracy w czasie odbywania stażu.. I to są wszystkie zapisy dotyczące sprawozdania.SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2019 Data zakończenia stażu: 31.05.2020 Opiekun stażu: MAJ 2020 Stażysta: ,,,,, - Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej Miejsce odbywania stażu:2016/2017 rozpoczęłam staż na nauczyciela mianowanego.. Możecie poczytać poniżej, jak ja przedstawiłam mój 9-miesięczny plan rozwoju.. Szkoła: nazwa Data rozpoczęcia stażu: np. 01.09.2006 r. Data zakończenia stażu: 31.05.2007 r.Niniejsze sprawozdanie powstało w związku z zakończeniem przeze mnie przygotowań do awansu zawodowego na stopień nauczyciela kontraktowego..

2 i 3 KN: ocena dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu.

Opublikowano: 2 czerwca 2016 roku.. Opisz i przedstaw w nim wszystko, co udało Ci się zrealizować, jakie zdobyłaś/-eś umiejętności i osiągnięcia oraz pokaż, w jaki sposób podniosłaś/-eś jakość funkcjonowania placówki.W terminie 7 dni od dnia zakończenia stażu nauczyciel składa sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego uwzględniając w nim efekty jego realizacji dla nauczyciela i placówki edukacyjnej - §4 ust.5 rozporządzenia w sprawie awansu zawodowego.. Przyjmując, że dniem zakończenia stażu jest 31 maja 2021 nauczyciel składa dyrektorowi sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego - do 7 czerwca 2021 roku.. Z dniem 1 września 2019 roku rozpoczęłam staż w wymiarze 9 miesięcy na nauczyciela kontraktowego.Sprawozdanie opiekuna stażu ze współpracy z nauczycielem ubiegającym się o stopień nauczyciela mianowanegoSprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego.. Po zakończeniu stażu, Twoim zadaniem jest opracowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego..

rozpoczęłam dziewięciomiesięczny staż na stopień nauczyciela kontraktowego w xxx.

Numer 166 - Lipiec 2021 r.Sprawozdanie za okres stażu Nauczyciel składa dyrektorowi szkoły sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego, uwzględniające efekty jego realizacji dla nauczyciela i szkoły,w terminie 7 dni od dnia zakończeniastażu.. SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ AWANSU NAUCZYCIELA KONTRAKOTWEGO Imię i nazwisko stażysty: Agnieszka Stanowisko: nauczyciel wychowania przedszkolnego, logopeda Miejsce zatrudnienia: Okres trwania stażu: 10.09.2018 - 09.09.2019 Imię i nazwisko opiekuna stażu: MichalinaSprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty.. 2 pkt.. 2020 poz. 2200) w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli do komisji kwalifikacyjnej i egzaminacyjnej nauczyciel składa, oprócz wniosku i zaświadczenia od .. Masz na to 7 dni od zakończenia stażu.. Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego Kadry i Płace w Oświacie .. Ta reorganizacja spowodowałaWzór 38.. W pierwszym roku mojego stażu prowadziłam grupę dzieci 3 - 4letnich, natomiast w drugim i trzecim ze względu na utworzenie w placówce trzeciego oddziału stałam się wychowawcą dzieci 4 - 5 letnich..

4 KN: przydzielenie nauczycielowi stażyście lub nauczycielowi kontraktowemu opiekuna stażu.

Staż na nauczyciela kontraktowego trwa 9 miesięcy i rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego automatycznie - bez wniosku nauczyciela.. zas trwania stażu: 01.09.2018 - 31.05.2020 Imię i nazwisko opiekuna stażu:Terminy ważne dla nauczyciela stażysty i niezbędna dokumentacja Nauczyciel stażysta 9-miesięczny staż na stopień nauczyciela kontraktowego rozpoczyna automatycznie (nie ma obowiązku złożenia wniosku na piśmie), z początkiem roku szkolnego, nie później jednak niż w ciągu 14 dni od dnia rozpoczęcia zajęć.Nauczyciel składa dyrektorowi szkoły sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego, uwzględniające efekty jego realizacji dla nauczyciela i szkoły, w terminie 7 dni od dnia zakończenia stażu".. 6 oraz Art. 9f ust.. Jestem nauczycielem języka angielskiego w szkole podstawowej.. Z dniem xxx.. W czasie trwania stażu realizowałam zadania ujęte w Planie Rozwoju Zawodowego, umożliwiające mi uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela .SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY Imię: Dominika Nazwisko: Winiarska Stanowisko: Nauczyciel - wychowawca świetlicy Miejsce odbywania stażu: Szkoła Podstawowa nr 29 w Lublinie Data odbywania stażu: 1.09.2013 - 31.05.2014 Opiekun stażu : mgr Monika MisztalSprawozdanie z planu rozwojowego nauczyciela stażysty SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO Imię i nazwisko nauczyciela: Ewelina Łukawska Stanowisko: nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej Imię i nazwisko opiekuna stażu: mgr Marta Redka Imię i nazwisko dyrektora: mgr inż.1.. Zgodnie z przepisami Rozporzadzenia MEN z dnia 26 lipca 2018r.. 9c ust.. Nauczyciel stażysta ubiegający się o awans na stopień nauczyciela kontraktowego w okresie odbywania stażu powinien w szczególności: 1) poznawać organizację, zadania i zasady funkcjonowania szkoły, w tym: a) przepisy związane z funkcjonowaniem szkoły; b) sposób prowadzenia dokumentacji obowiązującej w szkole;1 SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY Imię i nazwisko: Joanna Miarka - Żukowska Miejsce pracy: Niepubliczne Przedszkole im.. Walta Disneya w Chrzanowie Dyrektor przedszkola: Ewa Jurkowska Opiekun stażu: Alicja Jeleń Czas trwania stażu: Cel główny: uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego Niniejsze sprawozdanie powstało w związku z zakończeniem przeze mnie przygotowań do awansu zawodowego na stopień nauczyciela kontraktowego.Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty ubiegającego się o stopień nauczyciela kontraktowego Marta Durajczyk.. Stanowi podsumowanie realizacji założonych w planie rozwoju celów i zadań.. Uczestniczenie w wewnątrzszkolnych formach doskonalenia zawodowego nauczycieli (§ 6 .. sprawozdania z wykonania planu rozwoju zawodowego Opis realizacji planu rozwoju zawodowego V .Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty ubiegającego się o stopień nauczyciela kontraktowego Imię i nazwisko nauczyciela odbywającego staż: Stanowisko: Nazwa i adres szkoły: Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2018r..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt